-

-
فعالیت های کتابخانه شهید مصطفی خمینی شهابیه در هفته اول بهمن همزمان با هفته اول بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه شهید مصطفی خمینی روستای شهابیه خمین برگزار شد.

*
1
جمع خوانی کتاب «فاطمه چرا فاطمه شد؟» در روستای شهابیه
با حضور هنرجویان هنرستان کشاورزی شهید باهنر روستای شهابیه، کتاب «فاطمه چرا فاطمه شد؟» در کتابخانه عمومی شهید مصطفی خمینی معرفی و جمع خوانی شد.

منبع: خمین
 
تعداد بازديد اين صفحه: 89